Dette er et tilleggsvindu til hovedsiden.

BÆREKRAFTIG UTVIKLING

Innledning

ŠKODA AUTO ønsker å skape balanse mellom den økonomiske og sosiale utviklingen og økosystemenes tåleevne og ta vare på naturressurser og biologisk mangfold for nåværende og fremtidige generasjoner. ŠKODAs bærekraftstrategi bygger på disse sosiale, økonomiske og miljømessige grunnpilarene. Her inngår også vår strategi for samfunnsansvar, miljøstrategien GreenFuture og prinsipper for etisk atferd og åpenhet.

Toppledelsen i selskapet holdes jevnlig oppdatert om status for bærekraftstyringen i selskapet. Siden 2007 har ŠKODA AUTO annethvert år offentliggjort en bærekraftrapport om selskapets arbeid på dette området. I 2017 ble den sjette rapporten i rekken, for 2015–16, utgitt. Rapportene utarbeides etter den internasjonalt anerkjente GRI-standarden (Global Reporting Initiative).

Vern av miljøet

Til tross for at ŠKODA AUTO har mer enn tredoblet produksjonen siden sammenslåingen med Volkswagen i 1991, har selskapet ikke økt sin absolutte miljøbelastning. Tvert om viser enkelte indikatorer, blant annet for vannforbruk og utslipp av luftforurensning, betydelige kutt. Dette har vært mulig takket være store investeringer i miljøtiltak, først og fremst i form av modernisering av energikilder, bygging av avanserte lakkeringsverksteder og renseanlegg for spillvann, vern av jordsmonn og grunnvann og innføring av energisparingstiltak.

ŠKODA reduserer sin langsiktige miljøpåvirkning. ISO 14001-revisjonen har vist at selskapet både oppfyller kravene som er fastsatt i selskapets egne retningslinjer, og lovpålagte krav. ŠKODA AUTO har dermed kommet et godt stykke på vei i arbeidet for en bærekraftig utvikling. ŠKODA AUTOs interne energistyringssystemer er sertifisert i henhold til ISO 50001-standarden.

Sertifisering

Hvert år utfører et eksternt, sertifisert revisjonsfirma en revisjon for å kontrollere at det integrerte styringssystemet er effektivt og egnet for formålet. Sertifikater utstedt av et godkjent sertifiseringsorgan dokumenterer at ŠKODA oppfyller kravene i de internasjonale standardene ISO 9001, ISO 14001 og ISO 50001. (sertifisering iht. ISO 27001 gjenstår).

ISO 9001-sertifiseringen av kvalitetsstyringssystemet vårt er en av betingelsene for typegodkjenning av biler som kreves av EU og de fleste andre markedene der bilene våre selges. Uten typegodkjenning og et gyldig sertifikat kan vi ikke selge bilene våre.

Energistyringssystem

Hovedformålet med et energistyringssystem er å sikre oppfølging av kravene i selskapets retningslinjer og implementere nødvendige tiltak for å redusere energibehovet til bygninger, maskiner og anlegg. Ved å følge denne internasjonale standarden bør vi kunne oppnå en reduksjon i utslippene av klimagasser og annen miljøpåvirkning. En ekstra fordel er lavere energikostnader.

Miljøstyringssystem

ŠKODA AUTOs miljøstyringssystem er sertifisert i henhold til ISO 14001:2004 og er en del av det integrerte styringssystemet. Miljøstyringssystemet omfatter følgende aktiviteter ved fabrikkene i Mladá Boleslav, Kvasiny og Vrchlabí:

• utvikling, produksjon, salg og service på motorkjøretøyer, komponenter og verktøy

• CKD/SKD kjøretøyproduksjon og frakt; salg av originale reservedeler og tilbehør.

Kvalitetstyringssystem

Revisjonen av kvalitetsstyringssystemet er en evaluering av om kravene til et kvalitetsstyringssystem i ISO 9001 og VDA 6.1 og 6.4 oppfylles i praksis. Dette er nærmere beskrevet i håndboken for det integrerte styringssystemet og tilhørende dokumentasjon. Revisjonen av kvalitetsstyringssystemet inngår også i revisjonen av det integrerte styringssystemet.

Selskapets retningslinjer

ŠKODA AUTOs retningslinjer er en erklæring fra toppledelsen om målsettinger og prinsipper basert på selskapets strategi. Prinsippene omhandler kvalitet, personvern og HMS.

Company Policy of ŠKODA AUTO